Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach 

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach www.biblioteka.niemce.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2021 

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: –   09.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. 
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. 
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków 
 • Na stronie internetowej nie ma dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z Wytycznymi dla dostępności stron internetowych (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerem telefonu 696 643 467). 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. 

Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny 
z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna; 

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Groszek, gbpniemce@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 696 643 467. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, to nowoczesny budynek znajdujący się przy ulicy Parkowej 6. 

 1. Wstęp do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach możliwy jest przez bramę główną od strony ulicy Parkowej. 
 1. Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu i prowadzi przez drzwi zewnętrzne. 
 1. Wejście główne do budynku nie posiada barier architektonicznych (niskie progi lub ich brak). 
 1. Do biblioteki z korytarza głównego na I piętro można się dostać schodami lub windą.  
 1. W korytarzu głównym na parterze dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkami dziecięcymi, znajduje się winda. 
 1. Na parkingu wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
 1. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. 
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.  

Filia w Dysie, ul. Lotników Polskich 2, 21-003 Ciecierzyn 

 1. Filia w Dysie znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lotników Polskich 2.  
 1. Biblioteka posiada odrębne wejście do swojej siedziby. 
 1. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest:  
 • od strony ul. Lotników Polskich, 
 1. Wejście do biblioteki posiada bariery architektoniczne: 

W lokalu znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 

lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi), 

toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 1. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Dysie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
 1. W filii w Dysie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. 
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.  

Filia w Krasieninie, Krasienin – Kolonia 18a, 21-025 Niemce 

 1. Filia w Krasieninie znajduje się w budynku  należącym do OSP w Krasieninie 
 1. Biblioteka posiada wspólne wejście do siedziby ze Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. 
 1. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest:  
 • od parkingu, 
 1. Wejście do biblioteki posiada bariery architektoniczne:  
 • W budynku znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 
 • na parkingu przed budynkiem nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, 
 • lokal nie jest dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (progi), 
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Krasieninie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
 1. W filii w Krasieninie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. 
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.  

Filia w Ciecierzynie, Ciecierzyn 122C, 21-003 Ciecierzyn 

 1. Filia w Ciecierzynie znajduje się w budynku, w którym funkcjonuje Klub Seniora. 
 1. Biblioteka posiada wspólne wejście do siedziby z Klubem Seniora. 
 1. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest:  
 • od parkingu, 
 1. Wejście do biblioteki posiada bariery architektoniczne:  
 • Przed wejściem do budynku znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 
 • na parkingu przed budynkiem nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, 
 • lokal jest dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niski próg), 
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Ciecierzynie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
 1. W filii w Ciecierzynie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. 
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.  

Filia w Nasutowie, Nasutów 99D, 20-025 Niemce 

 1. Filia w Nasutowie znajduje się w budynku, w którym funkcjonuje OSP w Nasutowie oraz gminne przedszkole. 
 1. Biblioteka posiada odrębne wejście do siedziby. 
 1. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest:  
 • od parkingu, 
 1. Wejście do biblioteki posiada bariery architektoniczne:  
 • W budynku znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 
 • na parkingu przed budynkiem nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, 
 • lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Nasutowie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
 1. W filii w Nasutowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. 
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.  
Skip to content