Kategorie
Aktualności

Ogłoszenie na stanowisko: bibliotekarz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach ogłasza nabór na stanowisko:

bibliotekarka / bibliotekarz

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach – Filia w Ciecierzynie.

Opis stanowiska:

 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, informowania o nich oraz udostępniania zbiorów elektronicznych dostępnych w Internecie,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • przygotowywanie i organizowanie wydarzeń promujących kulturę literacką oraz aktywizujących społeczność lokalną,
 • gromadzenie, opracowywanie i selekcja zasobów bibliotecznych,
 • uzupełnianie zbiorów w oparciu o nowości wydawnicze oraz potrzeby czytelników,
 • wyszukiwanie sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych (krajowych, unijnych) na projekty czytelnicze,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
 • współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, klubami seniora.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: humanistyczne, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
 • znajomość rynku wydawniczego oraz źródeł informacji o książce i literaturze,
 • umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi,
 • zdolności animacyjne,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole,
 • dyspozycyjność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
 • kreatywność i dynamika w działaniu.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat
 • możliwości rozwoju zawodowego  

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,
– curriculum vitae (życiorys),
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– oświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Planowany termin zatrudnienia:Wrzesień/październik 2022

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce z dopiskiem nabór na stanowisko bibliotekarza w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2022 r. do godz. 12:00.

W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.


Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data doręczenia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko bibliotekarza, ogłoszonego 07.09.2022 r. i prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Uprzejmie informujemy, iż w myśl przepisów o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach, z siedzibą w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

Inspektorem Ochrony Danych jest osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych nadzorująca przestrzeganie stosowania właściwych środków zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych oraz przepisów RODO i innych obowiązujących w dziedzinie ochrony danych osobowych; Kontakt do Inspektora można uzyskać pod adresem mailowym: ldrozdziel@gmail.com

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach nie udostępnia danych osobowych bez zgody osób, których dane dotyczą. Pozyskujemy dane tylko niezbędne do realizacji podanego celu, dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne
i zostaną usunięte po wygaśnięciu roszczeń lub wycofaniu zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową udziału w naborze. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content