Kategorie
Projekty

Connected movie

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach w konsorcjum z organizacjami pozarządowymi realizuje projekt Connected movie w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest rozwój osobisty oraz podniesienie kompetencji kluczowych (nabycie lub podwyższenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, przedsiębiorczości, cyfrowych oraz osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, umiejętności międzykulturowe) poprzez szkolenia: filmowanie, kreatywność i opowiadanie historii oraz Sztuka i Środowisko.

Wartość projektu: 44 496 EUR

Kategorie
Projekty

Biblioteka z wizją 2.0

Jedną z podstawowych potrzeb naszego konsorcjum, które chcieliśmy osiągnąć dzięki udziałowi w Programie Erasmus+ było doskonalenie zawodowe w zakresie nauki języków obcych członków konsorcjum. Przede wszystkim chcieliśmy skupić się na podniesieniu kwalifikacji językowych potrzebnych do komunikowania się w języku obcym – angielskim, który jest powszechnie używany w komunikacji miedzy organizacjami z różnych państw.

Realizując różne wydarzenia nasze konsorcjum korzysta z zagranicznych artystów np. festiwale. Ogromną potrzebą naszego konsorcjum jest również wzmocnienie europejskiego wymiaru i międzynarodowego zasięgu. Konsorcjum nieustannie poszukuje partnerów do międzynarodowych projektów aby realizować kolejne wartościowe projekty. W tym celu należy podwyższać umiejętności językowe, tak aby umożliwić swobodną komunikację w języku angielskim, a w rezultacie dać narzędzie do nawiązywania międzynarodowej współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami z innych krajów europejskich.

Język

Doskonalenie umiejętności językowych jest również istotne ze względu na nowe możliwości doskonalenia zawodowego, które otwierają się dla osób ze znajomością angielskiego. W internecie dostępne są liczne artykuły, szkolenia oraz dyskusje na temat metodyki nauczania, do których dostęp uniemożliwiają właśnie niewystarczające kompetencje językowe. Program Erasmus+ jest obecnie jedynym programem, który umożliwia udział w szkoleniach językowych. Dzięki uczestnictwu członków konsorcjum w projekcie osiągnęli oni wiele korzyści.

Po pierwsze ponieśli poziom znajomości języków obcych, co ułatwia im nawiązanie kontaktów z innymi krajami, poszerzyło i ulepszyło współpracę międzynarodową oraz umożliwiło im korzystanie z anglojęzycznych źródeł szkoleniowych. Co więcej dzięki podniesieniu umiejętności językowych i świadomości kulturowej wzbogacili swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich i obywateli tych krajów, co pozwoliło im na promowanie postawy otwartości i tolerancji, a także promowanie idei mobilności i możliwości płynących z korzystania z programu Erasmus+. Wszyscy uczestnicy projektu rozwinęli kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inicjatywność.

Uczestnicy projektu dzielą się z innymi członkami konsorcjum nabytą wiedzą. Motywuje to pozostałych członków naszego konsorcjum do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych. Dzięki projektowi uświadomili sobie jak ważna jest znajomość języków obcych w pracy, a także na rzecz rozwoju osobistego. Efektem projektu jest zmotywowanie pozostałych pracowników szkoły do wzięcia udziału w projektach mobilności w przyszłości oraz do samokształcenia w zakresie języków obcych. Przewidujemy, że w kolejnym projekcie będziemy chcieli także wprowadzić wyjazdy typu „job shadowing”.

Zyski

Reasumując realizacja projektu przyczyniła się do:

  • podniesienie kwalifikacji i motywacji pracowników naszego konsorcjum poprzez nauka języka angielskiego, która umożliwiła przełamanie bariery językowej, wewnętrznej nieśmiałości oraz wykluczenia cyfrowego,
  • wzrost znaczenia aspektu ponadnarodowego naszych organizacji
  • przełamanie strachu i obawy wśród członków naszego konsorcjum
  • rozpowszechnienie wśród pozostałych członków możliwości oraz konieczności podnoszenia kompetencji
  • otwarcie członków konsorcjum na świat, na europejskie wartości poprzez kształtowanie świadomości bycia europejczykiem,
    Podsumowując należy stwierdzić, że cele zostały osiągnięte na obecnym etapie ale należy taktować rezultaty projektu jako pierwszy etap długiego procesu nabywania kompetencji.
Kategorie
Projekty

Bristol

Kategorie
Projekty

Mickiewicz

Kategorie
Projekty

Pan Cogito

Skip to content